DERATYZACJA

Burmistrz Mikołowa przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w dniach od 15 września do 15 października 2019 roku.

Obowiązkowi deratyzacji podlegają szczególnie obszary:

1. skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego

2. zabudowane obiektami lub magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa, bądź przechowywania/składowania produktów rolno-spożywczych

Podczas przeprowadzania deratyzacji należy pamiętać o:

1. dokonaniu w budynkach, pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach itp.)

2. usunięciu z terenu pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych, aby nie były dostępne dla szczurów oraz uniemożliwić im dostęp do wody.

3. zadbaniu o bezpieczeństwo szczególnie dzieci, zwierząt domowych, ptactwa, aby nie miały dostępu do trutki.

4. wyłożeniu trutek (posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie), na własny koszt i we własnym zakresie, na ścieżkach przemieszczania się gryzoni w miejscach ich żerowania. Miejsca wyłożenia trutek muszą być oznakowane i zabezpieczone, tak aby zapobiec przypadkowym kontaktom ludzi oraz zwierząt z wyłożoną trutką.

W czasie trwania deratyzacji ważnym czynnikiem jest uzupełnianie wyłożonego preparatu.

Padłe gryzonie powinny zostać usunięte przez podmioty przeprowadzające deratyzację.

Właścicielom, administratorom nieruchomości zaleca się usunięcie resztek preparatów po dniu
15 października 2019 r. z jednoczesnym uporządkowaniem miejsc i pomieszczeń, gdzie przeprowadzono deratyzację.

Logotypy UE