Deratyzacja 15.03-15.04.2021r.

Burmistrz Mikołowa przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w dniach od 15 marca do 15 kwietnia 2021 roku.

Obowiązkowi deratyzacji podlegają szczególnie obszary:

  1. zabudowy mieszkaniowej
  2. zabudowane obiektami produkcyjnymi, usługo wymi, handlowymi, magazynowymi
  3. gospodarstw rolnych

Podczas przeprowadzania deratyzacji należy pamiętać o:

  1. dokonaniu w budynkach, pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach )
  2. usunięciu z terenu pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych, aby nie były dostępne dla szczurów oraz uniemo żliwić im dostęp do
  3. zadbaniu o bezpieczeństwo szczególnie dzieci, zwierząt domowych, ptactwa, aby nie miały dostępu do
  4. wyłożeniu trutek (posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie), na własny koszt i we własnym zakresie, na ścieżkach przemieszczania się gryzoni w miejscach ich żerowania. Miejsca wyłożenia trutek muszą być oznakowane i zabezpieczone, tak aby zapobiec przypadkowym kontaktom ludzi oraz zwierząt z wyłożoną trutką.

W czasie trwania deratyzacji ważnym czynnikiem jest uzupełnianie wyłożonego preparatu. Padłe gryzonie powinny zostać usunięte przez podmioty przeprowadzające deratyzację.

Właścicielom, administratorom  nieruchomości   zaleca  się  usunięcie  resztek  preparatów  po  dniu 15 kwietnia 2021 r. z jednoczesnym uporządkowaniem miejsc i pomieszczeń, gdzie przeprowadzono deratyzację.

 

Logotypy UE