JST – konferencja podsumowująca

21 kwietnia odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „J-ednolita S-trategia T-erytorialna (…)”. W wydarzeniu uczestniczyli: Starosta, Wójtowie, Burmistrzowie, Radni Gmin
i Powiatu, przedstawiciele urzędów oraz jednostek organizacyjnych.
Celem konferencji było przedstawienie najważniejszych założeń powstałych dokumentów strategiczno-operacyjnych oraz korzyści ich utworzenia i sposobów monitorowania rezultatów.

W ramach projektu powstały następujące dokumenty:
1.Podstrategia -Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych na lata 2016 – 2025
2. Podstrategia Informatyzacji Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025
3.Podstrategia Ds. Lokalnego Rynku Pracy, Wspieranie Zatrudnienia I Mobilności Pracowników wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016 – 2025
4. Podstrategia: Wzmacnianie Potencjału Instytucjonalnego i Skuteczności Administracji Publicznej na lata 2016-2025 Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego
5.Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego)
6. Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnymi poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej; kultury i rekreacji) obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025
7.Podstrategia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025
8.Podstrategia kształtowania przestrzeni publicznej(w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych oraz opieki nad zabytkami) na lata 2016-2025 wraz z Planem Operacyjnym
9. Podstrategia ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów na lata 2016-2032
10. „Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego”
11. Pełnobranżowa dokumentacji projektowa i studium wykonalności dla kluczowej inwestycji pn. „Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski” w obszarze funkcjonalnym Powiatu Mikołowskiego.

Projekt „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” był dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Beneficjentami projektu były: Gminy Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Wyry oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Powiat Mikołowski był Liderem projektu koordynującym i odpowiedzialnym za całość prowadzonych prac.
Projekt wyróżniał się wspólną pracą Partnerów oraz wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz gospodarczych, a także przedstawicieli społeczności lokalnych, w tym liderów lokalnych na rzecz sformułowania założonych dokumentów.
 

Broszura dostępna pod:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/52481858/broszura.pdf

Komentarze (0)
JST – konferencja podsumowująca
Brak komentarzy
Logotypy UE