IV Sesję Rady Miejskiej Mikołowa

27 stycznia 2015 r.  na godz. 17.00 zwołana zostaje IV Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15. 
Proponowany porządek obrad:
Otwarcie Sesji – 
1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.    
2. Wybór sekretarzy. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z Sesji Nr III/2015. 
5. Interpelacje Radnych. 
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje. 
7. Uchwalenie Wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołowa na lata 2015 – 2025.  
8. Uchwalenie budżetu miasta Mikołowa na 2015 rok, w tym: 
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
c) odczytanie opinii Komisji Rady Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
d) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rady oraz wniosków Radnych; 
e) dyskusja nad projektem budżetu i przegłosowanie ewentualnych wniosków;
 f) podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2015. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia terminowych umów dzierżawy części nieruchomości – druk nr 1;
– przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Malinowej – druk nr 2.
10. Przedstawienie przez Burmistrza dokumentu: Koncepcja działań Gminy w świetle nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.
11. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na 2015 rok.  
12. Informacje Przewodniczącego Rady.     
13. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.14. Wolne głosy i wnioski. 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA                    Michał Rupik  

Komentarze (0)
IV Sesję Rady Miejskiej Mikołowa
Brak komentarzy
Logotypy UE