Informacja o stypendiach

Burmistrz Mikołowa informuje, że wnioski o stypendia z budżetu Mikołowa dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, policealnych i wyższych na II półrocze roku szkolnego/akademickiego 2013/2014 będą przyjmowane od  dnia 3 do 28 lutego 2014 roku.
Wnioski należy składać według wytycznych zawartych w Uchwale Nr XX/405/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 czerwca 2012r.  w sprawie Mikołowskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów i Studentów oraz Uchwale nr XX/406/2012 z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie Zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.Treść wyżej wymienionych uchwał oraz wzory odpowiedniego wniosku i zaświadczenia znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta.
Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Mikołów – Rynek16, pok. nr 1, Biuro Podawcze – lub przesłać pod adres:Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16, w nieprzekraczalnym terminie od 3 lutego 2014 do 28 lutego 2014 roku. (decyduje data wpływu wniosku).Wnioski, które wpłyną po terminie, niekompletne, nieczytelne, pokreślone, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Biurze Kadr, Płac i Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Mikołów – p. 50 lub pod numerem telefonu: (32) 32 48 410 do 411,  (32) 32 48 443,  (32) 32 48 545.

Komentarze (0)
Informacja o stypendiach
Brak komentarzy
Logotypy UE