INFORMACJA O STYPENDIACH NA II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO/AKADEMICKIEGO 2014/2015

Burmistrz Mikołowa informuje, że wnioski o stypendia z budżetu gminy Mikołów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, policealnych i wyższych na drugie  półrocze roku szkolnego/akademickiego 2014/2015 będą przyjmowane od dnia  2  lutego  2015 roku  do  dnia 2 marca 2015 roku.
Wnioski należy składać według wytycznych zawartych w Uchwale Nr XX/405/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie Mikołowskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów i Studentów oraz Uchwale nr XX/406/2012 z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie Zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.Treść wyżej wymienionych uchwał oraz wzory odpowiedniego wniosku i zaświadczenia znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta http://bip.mikolow.eu/ zakładka jak załatwić sprawę w urzędzie / stypendia oraz są dostępne w Urzędzie Miasta Mikołów,  Rynek 16 (Sala nr 1) w godzinach urzędowania.Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Mikołów – Rynek16, pok. nr 1, Biuro Podawcze – lub przesłać pod adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16,w nieprzekraczalnym terminie od dnia  2 lutego 2015 roku  do  dnia 2 marca 2015 roku (decyduje data wpływu wniosku wraz z dokumentami do Urzędu Miasta ).Wnioski, które wpłyną po terminie lub będą zawierały niekompletne dokumenty , będą  nieczytelne, pokreślone –   nie będą rozpatrywane.Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Biurze Kadr, Płac i Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Mikołów – p. 50 , pod numerem telefonu: (32) 32 48 410 do 411,  (32) 32 48 443,  (32) 32 48 545 lub poprzez zapytanie na stronie internetowej kadry@mikolow.eu

Komentarze (0)
INFORMACJA O STYPENDIACH NA II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO/AKADEMICKIEGO 2014/2015
Brak komentarzy
Logotypy UE