INFORMACJA O STYPENDIACH BURMISTRZA ZA WYNIKI UZYSKANE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Burmistrz Mikołowa informuje, że wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza dla uczniów i studentów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia artystyczne lub sportowe będą przyjmowane od dnia 1 września 2016 r. do:

         15 września od uczniów

         15 października od studentów.

Wnioski należy składać według wytycznych zawartych w Uchwale Rady Miejskiej Mikołowa nr X/201/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie Mikołowskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów i Uchwale Rady Miejskiej Mikołowa nr XVIII/449/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie Zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

Treść wyżej wymienionych uchwał oraz wzory dokumentów znajdą Państwo na stronie BIP Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich (http://mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1375) oraz są dostępne w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Mikołowskich, ul. Karola Miarki 9 – pokój 6, w godzinach urzędowania.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Mikołowskich lub przesłać na adres: Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich, ul. Karola Miarki 9, 43-190 Mikołów, w nieprzekraczalnych terminach podanych powyżej (decyduje data stempla pocztowego).Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Mikołowskich, pokój 6 lub pod numerem telefonu 32 226 01 69w. 26.

Komentarze (0)
INFORMACJA O STYPENDIACH BURMISTRZA ZA WYNIKI UZYSKANE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
Brak komentarzy
Logotypy UE