WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/354/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 lutego 2021 r. dostępny będzie od 30 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołowa.

Wszelkie informacje na temat wyłożonego projektu uchwały będą udzielane pod numerem telefonu: (32) 32 48 575 w poniedziałki w godz. od 1200 do 1500, a od wtorku do piątku w godz. od 800 do 1100.

We wskazanym okresie wyłożenia w Urzędzie Miasta Mikołowa, Rynek 16 (parter), w godzinach pracy urzędu będzie także można zapoznać się z ww. projektem zmiany uchwały lub otrzymać jego wersję papierową. Jednocześnie informuję, że w związku z obowiązywaniem stanu epidemii, dostępność klientów do Urzędu Miasta jest ograniczona. Dlatego, w przypadku chęci zapoznania się z projektem uchwały, uprzejmie proszę o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu pod ww. numerem telefonu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany uchwały odbędzie się w formie teleinformatycznej – internetowej (on-line). Termin dyskusji oraz link do spotkania wraz z instrukcją zostaną zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołowa, w zakładce „Ogłoszenia, Informacje, Obwieszczenia”.

Zainteresowani będą mieli możliwość zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag dotyczących projektu planu, a odpowiedzi na powyższe będą udzielane w czasie rzeczywistym.

Uwagi do projektu uchwały można składać do Burmistrza Mikołowa z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2021 r. włącznie.

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres: Burmistrz Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: krajobrazowa@mikolow.eu.

Załączniki:

Logotypy UE