Informacja dla użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych

Urząd Miasta Mikołów uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U z 2018 r., poz. 1716 ze zmianami)
z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Oznacza to, że użytkownicy wieczyści:

– gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi

– właściciele lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych posiadający status odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu

– spółdzielnie mieszkaniowe

– osoby prawne posiadające tego typu nieruchomości

stają się z mocy prawa właścicielami tych nieruchomości.

Z tytułu przekształcenia właściciel ponosi opłatę przez okres 20 lat.

Opłata za dany rok jest równa wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Jeżeli w dniu przekształcenia obowiązywałaby opłata roczna za pierwszy lub drugi rok od aktualizacji, wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktualizacji.

Opłatę wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku,
z wyjątkiem
opłaty należnej w 2019 r., płatnej do 29 lutego 2020 r.

Opłatę można wnieść również jednorazowo. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałej do upływu okresu płatności.

Podstawą ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków, nieruchomości będących własnością Gminy Mikołów, stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydane przez Burmistrza:
– z urzędu – w terminie
12 miesięcy od dnia przekształcenia

– na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od złożenia wniosku
– na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej – w terminie 1 miesiąca od złożenia wniosku

Przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

Logotypy UE