Informacja dla przedsiębiorców z zezwoleniami alkoholowymi

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej  przypomina przedsiębiorcom, posiadającym zezwolenia na  sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2016r. upływa termin do:

1.  Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

2.  Dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z uwagi na fakt, iż dzień 31 stycznia w 2016r. wypada w niedzielę (dzień wolny od pracy), ww. czynności należy wykonać z wyprzedzeniem.

Dodatkowe informacje:

Od dnia 1 stycznia 2016r.  obowiązują nowe zasady wygaszania zezwoleń w związku                               z niezłożeniem ww. oświadczenia oraz niedokonaniem ww. opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2016r.:

1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2016r. pisemnego oświadczenia                  o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży               w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej                              w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r.                        o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.  Dz. U. z 2015r. poz. 1286                      z późn. zm.).

2. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2016r. opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości                i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1286 z późn. zm.), zezwolenie wygasa   z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca                w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Komentarze (0)
Informacja dla przedsiębiorców z zezwoleniami alkoholowymi
Brak komentarzy
Logotypy UE