E-MOCNI – Rozpoczynamy rekrutację do projektu.

Jeśli jesteś zainteresowany podniesieniem swoich kompetencji cyfrowych, chcesz się nauczyć jak dobrze obsłużyć komputer, brakuje ci wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu już dziś zapisz się na bezpłatne szkolenie organizowane przez Urząd Miasta Mikołów.

Jeśli macie pytania, prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych, tel. 32 32 48 462, 32 32 48 464 bądź wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i złożenie go w pokoju 33 Urzędu Miasta

 

 

Informujemy, że Gmina Mikołów przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego pn. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach projektu ok. 300 mieszkańców Gminy Mikołów zostanie przeszkolonych z kompetencji cyfrowych w następujących obszarach tematycznych:

 

 • Obszar 1 – Praca i rozwój zawodowy – blok min. 2h, przybliży tematykę związaną
  z rozwojem, aktywnością zawodową oraz całożyciowego uczenia się; uświadomi konieczność ciągłego rozwoju, podnoszenia kwalifikacji oraz tworzenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.
 • Obszar 2 – Relacje z bliskimi – blok min. 2h, przybliży tematykę związaną ze zdobywaniem
  i rozwijaniem kompetencji wynikających z obowiązków rodzicielskich, w tym: korzystaniem
  z dziennika elektronicznego, rejestracja na portalach edukacyjnych, korzystaniem z kontroli rodzicielskiej, zarządzaniem treściami publikowanymi w serwisach społecznościowych, dbałością
  o swoja prywatność, reagowaniem na zagrożenia wynikające z obiegu treści.
 • Obszar 3 – Edukacja – blok min. 2h, pozwoli zdobyć umiejętność wyszukiwania online informacji nt. różnych form kształcenia, w tym kursów, szkoleń (internetowych i tradycyjnych), wyboru jednej z form edukacji w sieci, biorąc pod uwagę własne oczekiwania, możliwości i preferencje, np. e-learning,
  e-coaching, m-learning, blended-learning, samokształcenie online itp., a także znajomość wybranych źródeł otwartych zasobów edukacyjnych, w tym zasobów (treści edukacyjnych oraz materiałów ilustracyjnych – filmów i zdjęć) dostępnych w domenie publicznej oraz różnych typów otwartych licencji, w tym wiedza na temat skutków ich zastosowania.
 • Obszar 4 – Odpoczynek i hobby – blok min. 2h, umożliwi wzrost wiedzy
  i umiejętności na temat możliwości, jakie daje Internet i technologie cyfrowe związane z dostępem do kultury i organizacją czasu wolnego oraz rozwijaniem swoich zainteresowań.
 • Obszar 5 – Zdrowie – blok min. 2h, ułatwi wyszukiwanie informacji związanych
  z dbałością o zdrowie; pozwoli zdobyć wiedzę jak wyszukać placówki medyczne
  i zakres świadczonych przez nie usług (badania, rehabilitacja, sanatorium, turnusy rehabilitacyjne) oraz strony i fora internetowe, promujące zdrowy styl życia, umożliwi zdobycie wiedzy jak zapisać się
  i zarejestrować do lekarza, teleopieki bądź placówki zdrowotnej, uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ, korzystać z aplikacji pozwalających ocenić aktywność fizyczną oraz poznać firmy/kluby prowadzące zajęcia w tej dziedzinie (np. FitApp, Endomondo, Runtastic Me). Uczestnicy nabędą wiedzę gdzie znaleźć informacje dotyczące orzecznictwa do celów rentowych i pozarentowych.
 • Obszar 6 – Finanse – blok min. 2h, umożliwi zdobycie i rozwój kompetencji związanych
  z zarządzaniem własnymi finansami, w tym: obsługą bankowości elektronicznej, wykonywaniem płatności bezgotówkowych, krytycznym korzystaniem ze źródeł informacji o sposobach oszczędzania
   i inwestowania, podejmowaniem racjonalnych decyzji ekonomicznych, umożliwi doskonalenie kompetencji konsumenckich: korzystanie z serwisów i sklepów internetowych, znajomość praw konsumenta w sieci, znajomość podstawowych procedur egzekwowania tych praw, również online.
 • Obszar 7 – Religia i potrzeby duchowe – blok min 2h. Po zakończonym szkoleniu uczestnik nabędzie wiedzę jak korzystać ze stron internetowych, portali społecznościowych poświęconych miejscom kultu religijnego, będzie umieć korzystać z wirtualnego zwiedzania obiektów sakralnych, stosować aplikacje mobilne różnych grup religijnych itp.
 • Obszar 8 – Sprawy codzienne – blok min. 2h, pozwoli wprowadzić technologie cyfrową do obszarów związanych z codziennym funkcjonowaniem: zakupami, przejazdami i podróżami, sprawami urzędowymi oraz wykorzystaniem TIK  w codziennym życiu.
 • Obszar 9 – Zaangażowanie obywatelskie – blok min. 2h, ułatwi nabycie kompetencji wzmacniających lub umożliwiającym udział w życiu publicznym oraz ze sprawnym funkcjonowaniem w środowisku online, korzystaniem z wybranych aplikacji, znajomością narzędzi i rozwiązań technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK, ang.: ICT).

 

Dodatkowo istnieje możliwość wzięcia udziału w module podstawowym pt.: „Pierwsze kroki z komputerem” (blok 7h), który dedykowany jest osobom rozpoczynającym naukę obsługi komputera i Internetu. Po ich ukończeniu uczestnicy będą umieć m.in.:

– prawidłowo włączyć i wyłączyć komputer,

–  sprawnie posługiwać się myszką, klawiaturą, drukarką,

–  posługiwać się systemem operacyjnym w podstawowym zakresie: np. uruchomić program, zapisać
i odczytać plik,

–  za pomocą wyszukiwarki wyszukiwać podstawowe informacje w Internecie oraz  je zapisać

–  prawidłowo podłączyć i odłączyć dysk wymienny,

–  założyć skrzynkę pocztową i odebrać pocztę, zapoznać się z treścią e-maila, odpowiedzieć na niego, wysłać e-mail,

–  określić najważniejsze zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet.

 

Po przejściu przez  „Pierwsze kroki z komputerem” uczestnicy/uczestniczki będą mogli dalej się szkolić
w projekcie „e-Mocni” z wybranych przez siebie obszarów tematycznych.

 

 

Każde szkolenie będzie prowadzone w grupach 6 osobowych, w terminie i miejscu ustalonym
z uczestnikami/uczestniczkami projektu. Pierwsze warsztaty odbędą się w miesiącu sierpniu br.

 

 

Każdy uczestnik/uczestniczka projektu muszą przejść cykl szkoleń z min. 3 obszarów tematycznych.

Załączamy Ankietę zgłoszeniową oraz Indywidualny Plan Działania, dokumenty które należy wypełnić przez wszystkich uczestników/uczestniczki projektu.

Powyższe informacje należy dostarczyć do Urzędu Miasta Mikołów pok. 33.

Załączniki:

Komentarze (0)
E-MOCNI – Rozpoczynamy rekrutację do projektu.
Brak komentarzy
Logotypy UE