XXXIV Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 19 września 2017 r.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji –

1. Stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2017 roku.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
uchylenia załącznika nr 1 do uchwały nr XXXII/640/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27.06.2017r. w sprawie zmian
w budżecie na 2017 rok i przyjęcia skorygowanego załącznika nr 1 do ww uchwały – druk nr 1;
– uchylenia załącznika nr 1 do uchwały nr XXXIII/654/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29.08.2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok i przyjęcia skorygowanego załącznika nr 1 do ww uchwały – druk nr 1a;
– zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 2;
– zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 3;
– nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie – druk nr 4;
nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie – druk nr 5;
przyjęcia statutu dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów – druk nr 6;
zmiany nazwy osiedla w Mikołowie – druk nr 7;
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa–druk nr 8;
8.Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Mikołowa.
8.Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Mikołowa.
8.Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
8.Wolne głosy i wnioski.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Protokół nr XXXIV/34/2016 z dnia 19 września 2017 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXIV/667/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie uchylenia załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/640/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 i przyjęcia skorygowanego załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/640/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXIV/668/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie uchylenia załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/654/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 i przyjęcia skorygowanego załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/654/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXIV/669/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXIV/670/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXIV/671/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXIV/672/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXIV/673/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie zmiany nazwy osiedla w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXIV/674/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXIV/675/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnego Krzysztofa Żura w sprawie naprawy nawierzchni drogi ulicy bocznej od ul. Równoległej
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnego Henryka Czicha w sprawie remontu ul. Wschodniej
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnego Józefa Kurtycza w sprawie remontu ul. Pszczyńskiej
  Zobacz w BIP
Logotypy UE