XXXI Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 23 maja 2017 r. (Kamionka)

Porządek obrad:

Otwarcie sesji –

1. Stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Tematy sesji:
a)bezpieczeństwo w mieście,
b)polityka senioralna, w tym podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Mikołowie oraz nadania jej statutu – druk nr 1;
c)pomoc społeczna, w tym przyjęcie sprawozdań:
– działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie za rok 2016,
– ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016,
– z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016.
8. Przyjęcie sprawozdań:
– z realizacji w 2016 roku gminnych programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
– stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 2;
– zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 3;
– trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – druk nr 4;
– przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia nowej jednostki pomocniczej – dzielnicy Reta Goj – druk nr 5;
– zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie – druk nr 6;
– zmiany uchwały nr XII/276/2015 Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie Statutu Miasta Mikołowa – druk nr 7;
– określenia kryteriów oraz przyznania określonej liczby punktów i określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów – druk nr 8;
– określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów – druk nr 9;
– zmiany nazwy ulic oraz osiedla w Mikołowie (Kawalca, 15 Grudnia, 22 Lipca, M.Buczka,J.Rajcy, O. Langego, os. XXX-lecia PRL) – druk nr 10;
– zmiany nazwy ulicy w Mikołowie (J. Wieczorka) – druk nr 11;
– skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej druk nr 12.
10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej, w tym przyjęcie Protokołu kontroli nr 3/2017. Komisji nr 8 Rewizyjnej dot. zadania: rozpatrzenie watpliwosci związanych z podopisaniem dokumentów pomiędzy gminą Mikołów a Związkiem Stowarzyszeń ŚOB oraz Związkiem Stowarzyszeń ŚOB a Golf Park Mikołów.
11. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
12. Wolne głosy i wnioski.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Protokół nr XXXI/31/2016 z dnia 23 maja 2017 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXI/626/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie powołania Rady Seniorów w Mikołowie oraz nadania jej statutu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXI/627/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXI/628/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXI/629/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXI/630/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia nowej jednostki pomocniczej - dzielnicy Reta-Goj
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXI/631/2017 z dnia 23.05.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXI/632/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XII/276/2015 Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie Statutu Miasta Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXI/633/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania określonej liczby punktów i określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXI/634/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXI/635/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie zmiany nazwy ulic oraz osiedla w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXI/636/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie nazwy ulicy w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXI/637/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnej Krystyny Świerkot dotycząca wpisania do planu budżetu na 2018 rok zadania inwestycyjnego pn. remont drogi na odcinku od ul. Dołowej do ul. Krakowskiej
  Zobacz w BIP
Logotypy UE