J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST

J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST
Termin realizacji:
Od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.
Lokalizacja:
Program:

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Wartość projektu:
1 714 011,76 zł
Finansowanie:
  • Dofinansowanie: 1 456 910,00 zł
  • W sumie wkład własny beneficjentów: 257 101,76 zł,  w tym wkład Gminy Mikołów:  42 850,29 zł

Beneficjentami projektu są: Gminy Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Wyry oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

W ramach projektu powstały następujące dokumenty:

1. Podstrategia – Promowanie Zrównoważonego Transportu i Usuwanie Niedoborów Przepustowości w Działaniu Najważniejszych Infrastruktur Sieciowych na lata 2016-2025

2. Podstrategia Informatyzacji Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025

3.Podstrategia Ds. Lokalnego Rynku Pracy, Wspieranie Zatrudnienia I Mobilności Pracowników wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016 ? 2025

4. Podstrategia: Wzmacnianie Potencjału Instytucjonalnego i Skuteczności Administracji Publicznej na lata 2016-2025 Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego

5.Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego)

6. Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnymi poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej; kultury i rekreacji) obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025

7.Podstrategia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025

8.Podstrategia kształtowania przestrzeni publicznej(w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych oraz opieki nad zabytkami) na lata 2016-2025 wraz z Planem Operacyjnym

9. Podstrategia ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów na lata 2016-2032

10. Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego

11. Pełnobranżowa dokumentacji projektowa i studium wykonalności dla kluczowej inwestycji pn. ?Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski\” w obszarze funkcjonalnym Powiatu Mikołowskiego.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE