INFORMACJA

DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH W WYBORACH UZUPEŁNIJĄCYCH DO SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH

NA KADENCJĘ 2016 – 2019

 

    Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133) oraz wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, Rada Miejska Mikołowa wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądu Rejonowego w Mikołowie.

 

Wnioski należy składać w Biurze Rady Miejskiej Mikołowa p. 11 – Rynek 16 w Mikołowie.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 czerwca 2015 r.

 

Zgodnie z art. 158 w/w ustawy:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)      jest nieskazitelnego charakteru;

3)      ukończył 30 lat;

4)      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)      nie przekroczył 70 lat;

6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)      radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)      duchowni;

7)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)      funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)      radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. 

 

Tryb zgłaszania kandydatów:

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

1)       prezesi właściwych sądów;

2)       stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3)       co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.  

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

1)      informację z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczącą zgłaszanej osoby (dokument do uzyskania w punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego – budynek Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja nr 16/18, p. 12, Tel. 32/6070591, 32/6070153);

2)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie                         o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,                a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)      dwa zdjęcia, wykonane zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku                o wydanie dowodu osobistego. 

Powyższe dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Ponadto – 

> do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis  lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

> do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko umieszczone jest jako pierwsze na liście. 

Koszt  opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie. 

Kandydaci na ławników  podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy,  w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Wojewódzki Komendant Policji w Katowicach udziela radzie gminy informacji                             o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji                o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego. 

UWAGA: KARTĘ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA WRAZ Z  INNYMI  WZORAMI DOKUMENTÓW  MOŻNA POBRAĆ W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W MIKOŁOWIE W BIURZE RADY MIEJSKIEJ (P. 11).

Komentarze (0)
Brak komentarzy
Logotypy UE