Koronawirus – Pomoc dla Przedsiębiorcy (P4a)

4 – Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zobowiązań w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych oraz opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy, że zgodnie z art. 67 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.) organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
a) odroczyć termin płatności podatku lub zaległości podatkowej,
b) rozłożyć zapłatę podatku lub zaległości podatkowej na raty,
c) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Zaległością podatkową staje się podatek, który nie został zapłacony w terminie płatności. Jednak umorzenie może nastąpić tylko w szczególnych sytuacjach, na przykład gdy nastąpiło znaczne obniżenia zdolności płatniczej podatnika spowodowane klęską lub innym zdarzeniem losowym, lub gdy zapłata zaległości wraz z odsetkami podważyłaby w istotny sposób warunki egzystencji podatnika.

Wniosek powinien zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, żądanie oraz podpis, a także wskazanie organu, do którego kierowane jest żądanie. Ponadto wniosek powinien być uzasadniony ważnym interesem podatnika lub publicznym, który należy udokumentować.

Udzielanie ulg podatnikowi będącemu przedsiębiorcą odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a co za tym idzie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą powinni dostarczyć wypełniony:
a) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
b) Oświadczenie dotyczące powiązań (osobowych lub kapitałowych) spełniających definicję „jednego przedsiębiorstwa” w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis,
c) Oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie.

Wszelkich informacji w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty czy umorzenia zaległości podatkowych udziela Kierownik Biura Księgowości Podatków i Opłat Lokalnych Pani  Agnieszka Orawska tel. 32 3248 534, lub Pani Monika Szczok tel. 32 – 32 48 446, email: um@mikolow.eu

Szczegółowe informacje i wszystkie druki

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Logotypy UE