Koronawirus – Pomoc dla Przedsiębiorcy (P1a)

1 – Zarządzenie nr 512/103/20 Burmistrza Mikołowa z dnia 3 kwietnia w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Mikołów lub jej jednostkom organizacyjnym z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w tym odsetek od zaległości oraz należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Co z tego wynika?

1a – Gmina Mikołów, na wniosek przedsiębiorcy, który poniósł straty w związku z epidemią, nie będzie dochodzić należności o których mowa w wyżej wymienionym zarządzeniu w okresie epidemii.

Pobierz i wypełnij wniosek, a następnie:
– dostarcz go do urzędu (obecnie urna na dokumenty w przedsionku urzędu Rynek 16) lub
– wyślij pocztą lub
– wyślij elektronicznie z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym lub
– prześlij skan wniosku na email: um@mikolow.eu

WNIOSEK Plik PDF lub WNIOSEK Plik DOC

1b – Zarządzenie to dotyczy:
– czynszu najmu gminnych lokali użytkowych,
– czynszu dzierżawnego nieruchomości gminnych,
– odsetek i opłat wynikających z opóźnień od wyżej wymienionych należności.

UWAGA BARDZO WAŻNE !!! Proszę zwrócić uwagę, że dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca przez okres epidemii nie będzie musiał martwić się ryzykiem podjęcia przez Gminę egzekucji wynikającej z upływającego terminu wyżej wymienionych należności, pomimo wystawianych faktur i naliczanych odsetek za ich niepłacenie. Należności te będą się jednak wraz z odsetkami kumulować i obciążać przedsiębiorcę.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

1 – Co będzie dalej z tymi obciążeniami?
Przedsiębiorca będzie mógł je zapłacić lub wystąpić o ich umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty wraz z odsetkami zgodnie z informacją o pomocy publicznej w punkcie 2.

Logotypy UE