Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta ? budynek na os. Mickiewicza 22

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta ? budynek na os. Mickiewicza 22
Termin realizacji:
15.12.2018 r.
Lokalizacja:
os. Mickiewicza 22
Program:
Wartość projektu:
2 397 241,99 zł
Finansowanie:

Środki własne 359.586,30 zł

Środki zewnętrzne 2037655,69 zł

Łącznie 2397241,99 zł

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy os. Mickiewicza 22 w Mikołowie.

Zakres robót budowlanych do wykonania: 

a) usunięcie wszystkich obcych i niepotrzebnych elementów na elewacji i na dachu, uporządkowanie przebiegu kabli,

b) naprawa i wyrównanie ścian elewacji i fundamentowych,

c) wzmocnienie płyt warstwowych poprzez zastosowanie kotew,

d) izolacja ścian fundamentowych,

e) wymiana instalacji odgromowej, w tym prowadzonej podtynkowo na ocieplonych elewacjach oraz instalacji uziemienia otokowego budynku,

f) wymiana zadaszenia nad wejściami do klatek schodowych i dostosowaniem balustrad schodów zewnętrznych do aktualnych wymogów wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego przy klatkach schodowych,

g) remont posadzek balkonów i wymiana balustrad oraz ścian osłonowych loggi wraz z usunięciem azbestu,

h) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej balkonowej na nową stolarkę z PCV w tzw. ciepłym montażu wraz z zastosowaniem nawiewników,

i) wymiana drzwi zewnętrznych i naświetli dachowych,

j) ocieplenie od zewnątrz metodą lekką mokrą (ETICS),

k) założenie nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

l) ocieplenie stropodachu wraz z kominami, zamontowaniem otworów wentylacyjnych stropodachu,

m) miejscowy remont pokrycia dachowego i daszków nad balkonami,

n) wymiana wszystkich obróbek blacharskich i elementów dylatacji,

o) ułożenie opaski wzdłuż elewacji budynku ? z płytek chodnikowych betonowych,

p) wymiana na elewacji skrzynek gazowych na nowe oraz malowanie tablic elektrycznych, malowanie balustrad schodów zewnętrznych, malowanie ślusarki zewnętrznej w tym okratowania okien piwnicznych, wymiennikowni i drzwi zewnętrznych wymiennikowni i rozdzielni elektrycznej,

r) roboty towarzyszące i porządkowe, wraz z montażem rusztowań, oznakowaniem adresu budynku i numeracją klatek schodowych, uporządkowaniem terenu i zieleni wokół budynku po przeprowadzonych robotach,

s) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego (2 egz).

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PN-4/2018 dostępny na stronie: http://www.bip.mikolow.eu/?a=11716

Logotypy UE