Power of Education – podniesienie jakości kształcenia i zarządzania w mikołowskich placówkach oświatowych

Power of Education – podniesienie jakości kształcenia i zarządzania w mikołowskich placówkach oświatowych
Termin realizacji:
od 31 grudzień 2015 r. do 30 grudzień 2017 r.
Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 7, Przedszkole nr 6, Przedszkole nr 9, Przedszkole nr 10
Program:
Wartość projektu:
682 604,09 zł
Finansowanie:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości pracy i organizacji oraz podniesienie wymiaru europejskiego wśród 7 przedszkoli, 4 szkół podstawowych na terenie Gminy Mikołów.
Cel ten zostanie zrealizowany przez następujące cele szczegółowe:
1.  Podniesienie europejskiego wymiaru placówek, zapoznanie z brytyjskim systemem edukacji oraz innymi europejskimi systemami edukacji, podniesienie jakości w zakresie zarządzanie placówką, jej promocji, współpracy z rodzicami, innowacyjnych programów nauczania itp.;
2. Podniesienie kwalifikacji i umiejętności w zakresie wprowadzenia elementów języka angielskiego na zajęciach danego przedmiotu – wykorzystanie nauczania metodą CLIL;
3. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji w zakresie wzmacniania umiejętności efektywnego uczenia się i motywacji ucznia zarówno wśród nauczycieli przedmiotowców jak i językowców;
4. Podniesienie umiejętności pod względem językowym i metodycznym, zapoznanie się z najnowszymi metodami i formami pracy z uczniem, wymiana doświadczeń z nauczycielami z e szkół europejskich, zaznajomienie się z nowym podejściem nauczania języka angielskiego;
5. Wzmocnienie roli przedszkola, podniesienie jakości jego pracy oraz wypracowanie wspólnego modelu “łagodnego przejścia” z edukacji przedszkolnej do szkoły podstawowej;
6. Podniesienie umiejętności językowych wśród nauczycieli przedmiotowców oraz kadry zarządzającej;
7. Podniesienie umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w pracy dydaktycznej
8. Promocja uczenia się przez całe życie.
9. Wzmocnienie współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi działającymi na terenie Gminy Mikołów.

Logotypy UE