Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie
Termin realizacji:
grudzień 2009 r. - grudzień 2010 r.
Lokalizacja:
Program:

Program Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet V Środowisko, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami

Wartość projektu:
1 993 194,76 zł
Finansowanie:
  • 1 694 215,54 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
  • 298 979,22 zł z Budżetu Gminy Mikołów

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego w na terenie Gminy Mikołów. Inwestycja polegała na uszczelnieniu powierzchni złoża odpadów, odgazowaniu, wykonaniu rowów odwadniających i wykonaniu obudowy biologicznej składowiska. W ramach projektu została wybudowana także droga wjazdowa oraz ogrodzenie terenu składowiska.  Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, zabezpieczy tereny przyległe przed ujemnym oddziaływaniem składowiska i znacznie poprawi komfort życia mieszkańców okolicznych terenów.

Zobacz szczegóły

 

Logotypy UE