Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów
Termin realizacji:
2017-11-30 - 2017-12-20
Lokalizacja:
Mikołów
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IV.Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT

Wartość projektu:
921 813,44 zł
Finansowanie:
  • 777 012,57 zł zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  • 144 800,87 zł wkład własny Gminy
 Zakres projektu obejmuje modernizację punktów świetlnych zlokalizowanych na terenie Gminy Mikołów. Punkty te są zabudowane na sieci wydzielonej i stanowiącej własność Gminy Mikołów. Do projektu wytypowano najbardziej energochłonne oprawy rtęciowe charakteryzujące się wydajnością na poziomie zaledwie 40% i sodowe o wydajności zaledwie 60%. Przedmiotowe lampy charakteryzują się również wyblakłymi, skorodowanymi odbłyśnikami oraz zmatowiałymi przez temperaturę kloszami opraw. Wymienionych zostanie 1 047 sztuk opraw drogowych oraz parkowych (w tym 13 słupów oświetlenia ulicznego o złym stanie technicznym). Beneficjent zlecił ekspertowi zewnętrznemu ocenę stanu technicznego słupów. Sporządzona została ?Ekspertyza w zakresie oceny stanu technicznego słupów oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej osiedla 30-lecia PRL w Mikołowie”(w załączeniu do wniosku), która potwierdziła konieczność ich wymiany na nowe. Istniejące oprawy, jako źródła światła dla oświetlenia ulicznego oraz parkowego są nieekologiczne oraz nieefektywne energetycznie. Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w zakresie infrastruktury publicznej. Osiągnięcie celu wpłynie również na poprawę jakości powietrza atmosferycznego w województwie śląskim. W wyniku realizacji projektu zostaną zamontowane oprawy ledowe w ilości   1 047 sztuk. Słupy oświetleniowe zlokalizowane są na działkach będących własnością gminy.

 

 

 

Logotypy UE