Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)

Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)
Termin realizacji:
grudzień 2009 - maj 2014
Lokalizacja:
Powiat Mikołowski
Program:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-20013

Wartość projektu:
5 582 735,70zł
Finansowanie:
  • 85% kosztów kwalifikowanych zostało sfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego.
  • 15% to wkład własny wszystkich beneficjentów.

Projekt polegał na budowie na terenie Powiatu Mikołowskiego Systemu Informacji Przestrzennej – GIS (Geographic Information System). Gmina Mikołów była Liderem projektu koordynującym i odpowiedzialnym za całość prowadzonych prac. Beneficjentami projektu są Gminy Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Wyry oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

Projekt obejmuje:

  • założenie zintegrowanej bazy informacji o terenie na podstawie istniejącej numerycznej mapy powiatu oraz rozproszonych informacji zawartych w różnych aplikacjach i kartotekach prowadzonych ręcznie w poszczególnych Gminach, umożliwienie wymiany danych pomiędzy Starostwem a Gminami na bazie szyfrowanych łącz internetowych zapewniając codzienną aktualizację (późniejszy etap – światłowody), przygotowanie modułu informacji o terenie umieszczonego na stronach internetowych poszczególnych Gmin.

Rezultaty projektu:

  • stworzenie jednej spójnej platformy GIS, która będzie integrować działania związane z zarządzaniem przestrzenią w ramach każdej gminy (ortofotomapa, działki, budynki, uzbrojenie, drogi, zieleń, plan adresowy, plan zagospodarowania terenu, dzierżawy gruntów…), udostępnienie połączenie internetowego w celu wymiany danych pomiędzy Gminami i Starostwem Powiatowym,  poprawa współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym a Gminami, ułatwienie pracy w urzędach dzięki szeroko dostępnej i aktualnej informacji o terenie, wymiana informacji pomiędzy systemami podatkowymi a systemem GIS w celu bieżącej aktualizacji i korekty danych o nieruchomościach, stworzenie dodatkowych baz tj.:  inwestycje, usługi, zabytki, sport, edukacja, udostępnienie internetowego systemu informacji o przestrzeni na stronach internetowych Gmin, szkolenia pracowników urzędów.

Zapraszamy do korzystania z geoportalu udostępnionym pod adresem gis.mikolow.eu

Zobacz szczegóły

Logotypy UE