Zaprojektowanie i wykonanie drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem dla budownictwa komunalnego przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie

Termin realizacji:
planowany na dzień 29.06.2018 r. (trwają roboty)
Lokalizacja:
rejon ul. Nowy Świat
Program:
Wartość projektu:
szacowane koszty 453 870,00 zł
Finansowanie:

Gmina Mikołów

– wykonanie projektu wykonawczego dla dróg zlokalizowanych na działce nr 477/30 oraz jego uzgodnienie z Gminą Mikołów,

– wykonanie robót związanych z drogami wewnętrznymi, parkingami i zagospodarowaniem terenu, 

– wykonanie projektu przebudowy zjazdu na działkę nr 664/30 z drogi powiatowej ul. Nowy Świat wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień,

– wykonanie robót związanych z przebudową zjazdu na działkę nr 664/30,

– wykonanie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego oraz uzyskanie wymaganych opinii i zatwierdzenia,

– wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień,                                                                     

– ułożeniu nowej warstwy z betonu asfaltowego na drodze asfaltowej w granicy działki nr 664/30.

Logotypy UE