Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta ? budynek na os. Mickiewicza 24

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta ? budynek na os. Mickiewicza 24
Termin realizacji:
Czerwiec 2018 r.
Lokalizacja:
Mikołów, os. M. Mickiewicza 24
Program:
Wartość projektu:
1 996 920,00 zł
Finansowanie:

2016 r. – 20.520,00 ? środki własne   

2017 r. – 800.000,00 środki własne 

2018 r. – 20.000.000,00 środki własne i 1.156.400,00 środki zewnętrzne

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 24, na os. Mickiewicza w Mikołowie.

Zakres robót budowlanych do wykonania:

a) usunięcie wszystkich obcych i niepotrzebnych elementów na elewacji i na dachu, uporządkowanie przebiegu kabli, wraz z usunięciem azbestu, 

b) naprawa i wyrównanie ścian elewacji i fundamentowych, 

c) wzmocnienie płyt warstwowych poprzez zastosowanie stężeń kotwami, 

d) izolacja ścian fundamentowych, 

e) wymiana instalacji odgromowej, prowadzonej podtynkowo na ocieplonych elewacjach oraz instalacji uziemienia otokowego budynku, 

f) wymiana zadaszenia nad wejściami do klatek schodowych i dostosowaniem balustrad do aktualnych wymogów wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego przy klatkach schodowych, 

g) remont posadzek balkonów i wymiana balustrad oraz ścian osłonowych loggi,

h) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej balkonowej na nową stolarkę z PCV w tzw. ciepłym montażu wraz z zastosowaniem nawiewników,

i) wymiana drzwi zewnętrznych i naświetli dachowych,

j) ocieplenie od zewnątrz metodą lekką mokrą (ETICS), k) założenie nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

l) ocieplenie stropodachu wraz z kominami, zamontowaniem otworów wentylacyjnych stropodachu, 

m) remont pokrycia dachowego i daszków nad balkonami, n) wymiana obróbek blacharskich i elementów dylatacji, 

o) ułożenie opaski wzdłuż elewacji budynku ? z płytek chodnikowych betonowych, 

p) wymiana na elewacji skrzynek gazowych na nowe oraz malowanie tablic elektrycznych, 

r) malowanie klatek schodowych, 

s) roboty towarzyszące i porządkowe, wraz z montażem rusztowań, oznakowaniem adresu budynku i numeracją klatek schodowych, uporządkowaniem terenu i zieleni wokół budynku po przeprowadzonych robotach,

t) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego (2 egz)

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PN-26/2017 dostępny na stronie: http://www.bip.mikolow.eu/?a=4050

Logotypy UE