XXXVII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 19 grudnia 2017 r.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji –

1. Stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i komisji na 2018 rok:
8. Podjęcie uchwały w spr. przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej lata 2018–2028-druk nr 1;
9. Uchwalenie budżetu miasta Mikołowa na 2018 rok, w tym:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
b) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej.
c) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji Rady Miejskiej oraz wniosków radnych;
d) dyskusja nad projektem budżetu i przegłosowanie ewentualnych wniosków;
e) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2018 – druk nr 2.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
– korekty zapisu punktu 12 załącznika nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXXVI/689/2017 z dnia 21.11.2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok– druk nr 3;
– zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 3a;
– zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 4;
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (18.500,00) – druk nr 5;
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2018 (450.000,-) – druk nr 6;
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2018 (9.000,-) – druk nr 6a;
– udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śl. w roku 2018 (KZK GOP) – druk nr 7
– udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śl. w roku 2018 (MZK Tychy) – druk nr 8;
– wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – druk nr 8a;
– zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów (dz. 1007/56) – druk nr 9;
– zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów (dz. 2398/21) – druk nr 10;
– zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 – 2021– druk nr 11;
– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Sosnowej – druk nr 12;
– zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zag. przestrzennego miasta Mikołowa– druk nr 13;
– przyjęcia Statutu dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów– druk nr 14;
– zmiany lokalnego programu pomocy społecznej – druk nr 15;
– skargi na Burmistrza Mikołowa – druk nr 16
11. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
12. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
13. Wolne głosy i wnioski.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Protokół nr XXXVII/37/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVII/727/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2018
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVII/726/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVII/725/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVII/723/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie zmiany lokalnego programu pomocy społecznej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVII/724/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVII/722/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie przyjęcia Statutu dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVII/721/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa”
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVII/720/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Sosnowej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVII/719/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2021
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVII/718/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVII/717/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVII/716/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVII/715/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego w roku 2018
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVII/713/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVII/714/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego w roku 2018
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVII/712/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2018
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVII/711/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVII/710/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVII/709/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXVII/708/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie korekty zapisu pkt. 12 załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/689/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnej Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie bezpieczeństwa na drogach miasta
  Zobacz w BIP
Logotypy UE