XXXIII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 29 sierpnia 2017 r.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji –

1. Stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Temat sesji: ochrona środowiska,
– podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mikołów na lata 2017 – 2020” – druk nr 1.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 2;
– zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 3;
– dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Mikołów instrumentem płatniczym – druk nr 4;
– niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Mikołów i jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł – druk nr 5
– uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mikołów na 2017–2019 – druk nr 6;
– uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Mikołów na lata 2017 – 2020 – druk nr 7;
– zmiany uchwały nr XXXI/626/2017 RM Mikołowa w sprawie powołania Rady Seniorów w Mikołowie oraz nadania jej statutu – druk nr 8;
– nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie – druk nr 9;
– nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie – druk nr 10; – zmiany uchwały w sprawie Statutu Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie – druk nr 11;
– zmiany uchwały nr XXIV/548/2016 RM Mikołowa z dnia 22.11.2016 r. zmieniającej uchwałę nr XXI/501/2016 RM Mikołowa z dnia 30.08.2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi – druk nr 12;
– zmiany uchwały nr XXV/568/2016 RM Mikołowa z dnia 16.12.2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi w zakresie zamówień publicznych, dla jednostek organizacyjnych Gminy Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi – druk nr 13;
– utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Mikołów – dzielnicy Wymyślanka – druk nr 14;
– utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Mikołów – dzielnicy Reta-Goj – druk nr 15;
– przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Konst. 3 Maja – druk nr 16;
– ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 17;
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej w Mikołowie – druk nr 18;
9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Protokół nr XXXIII/33/2016 z dnia 29 sierpnia 2017 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXIII/653/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mikołów na lata 2017 - 2020”
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXIII/654/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXIII/655/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXIII/656/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Mikołów instrumentem płatniczym
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXIII/657/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Mikołów i jej jednostkom budżetowym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 złotych
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXIII/659/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Mikołów na lata 2017–2020
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXIII/660/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/626/2017 Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie powołania Rady Seniorów w Mikołowie oraz nadania jej statutu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXIII/661/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXIII/662/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/548/2016 zmieniającej Uchwałę nr XXI/501/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXIII/663/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/568/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi w zakresie zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych Gminy Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXIII/664/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXIII/665/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXIII/666/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała XXXIII/658/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mikołów na lata 2017 - 2019
  Zobacz w BIP
Logotypy UE