7
Numer

Komisja nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji

Kadencja: 2014-2018 Przewodniczący: Katarzyna Głośna
Zadania:
 • opiniowanie wszelkich spraw związanych z przedsięwzięciami kulturalnymi,
 • promowanie rozwoju kulturalnego, sportu i rekreacji,
 • opiniowanie spraw związanych z działalnością informacyjną miasta,
 • planowanie działalności promocyjnej miasta ukierunkowanej na jego szeroki rozwój.
Radni:
Krzysztof Żur
Krzysztof Żur
Katarzyna Głośna
Iwona Spychała-Długosz
Józef Kurtycz
Agnieszka Fiola
Henryk Czich
Ewa Chmielorz
Katarzyna Syryjczyk-Słomska
Zobacz więcej
8
Numer

Komisja nr 8 Rewizyjna

Kadencja: 2014-2018 Przewodniczący: Krzysztof Żur Wiceprzewodniczący: Katarzyna Siruga
Zadania:
 • kontrolowanie działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,
 • opiniowanie wykonania budżetu gminy,
 • występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi,
 • inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.
Radni:
Krzysztof Żur
Krzysztof Żur
Katarzyna Siruga
Krzysztof Rogalski
Danuta Ratka
Józef Kurtycz
Piotr Jurosz
Stanisława Hajduk-Bies
Zobacz więcej
9
Numer

Komisja nr 9 Statutowa

Kadencja: 2014-2018 Przewodniczący: Józef Kurtycz
Zadania:
 • opiniowanie zmian w statutach i regulaminach,
 • rozpatrywanie skarg na Burmistrza i kierowników jednostek i zakładów budżetowych.
Radni:
Krystyna Świerkot
Katarzyna Głośna
Krzysztof Rogalski
Józef Kurtycz
Piotr Jurosz
Zobacz więcej
10
Numer

Komisja nr 10 ds. Szkód Górniczych

Kadencja: 2014-2018 Przewodniczący: Krzysztof Jakubiec
Zadania:
 • opiniowanie wniosków koncesyjnych dotyczących eksploatacji złóż i kopalin.
 • opiniowanie planów ruchu oraz dodatków do planów ruchu zakładów górniczych,
 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych związanych z ochroną powierzchni i środowiska,
 • opiniowanie decyzji dotyczących wykorzystania lub składowania na terenie gminy odpadów pogórniczych,
Radni:
Krzysztof Żur
Krzysztof Żur
Krzysztof Jakubiec
Michał Rupik
Zobacz więcej
11
Numer

Doraźna Komisja nr 11 ds. Budżetu Obywatelskiego

Kadencja: 2014-2018 Przewodniczący: Eugeniusz Wycisło
Zadania:
 • opracowanie trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Mikołowa w sprawie budżetu obywatelskiego, podejmowanych w trybie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym,
 • opracowanie regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Mikołowa, realizowanego przez Burmistrza,
 • przekazanie wniosku o wyodrębnienie w budżecie miasta Mikołowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej środków na realizację budżetu obywatelskiego.
Radni:
Krzysztof Żur
Krzysztof Żur
Eugeniusz Wycisło
Krystyna Świerkot
Danuta Ratka
Piotr Jurosz
Stanisława Hajduk-Bies
Ewa Chmielorz
Zobacz więcej
Logotypy UE