XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 7 kwietnia 2020 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji nr XX/2020 oraz XXI/2020.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie na 2020 rok;

 2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031;

 3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (2.668,-zł);

 4. udzielenia dotacji Szpitalowi św. Józefa Sp. z o.o. na zakup aparatu USG;

 5. zmiany uchwały nr XVII/163/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży;

 6. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mikołów;

 7. określenia szczególnego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 8. zmiany uchwały nr XIX/363/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

 9. odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Podleskiej w Mikołowie na dz. 2286/110, podlegającej na zwiększeniu ilości kondygnacji nadziemnych z trzech na cztery, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami użytkowymi i wbudowanym garażem podziemnym;

 10. skargi na działalność Burmistrza Mikołowa;

 11. zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa.

5. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.

6. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

9. Wolne głosy.

10. Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Katarzyna Syryjczyk-Słomska

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Uchwała nr XXII/216/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXII/217/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2020-2031
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXII/218/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/163/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXII/219/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXII/220/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXII/221/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/363/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXII/222/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Podleskiej w Mikołowie, na działce nr 2286/110, polegającej na zwiększeniu ilości kondygnacji nadziemnych z trzech na cztery, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami użytkowymi i wbudowanym garażem podziemnym
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXII/223/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXII/224/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXII/225/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mikołowie im. Tadeusza Więcka
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnej Stanisławy Hajduk-Bies w imieniu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość w sprawie pomocy przedsiębiorcom w sytuacji ogłoszenia stanu epidemii na skutek pandemii SARS-CoV-2
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnej Grażyny Ostafin w sprawie działalności miasta w obszarze inwestycji drogowych, a w szczególności nadzoru montażu i naprawy studzienek kanalizacyjnych
  Zobacz w BIP
Logotypy UE