XLII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 25 maja 2021 r.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLI/41/2021.
 4. Przyjęcie oświadczenia Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. 
 5. Tematy wiodące:
  – oświata,
  – wychowanie przedszkolne i zadania opiekuńcze realizowane przez Żłobek Miejski, niepubliczne placówki przedszkolne i opiekuńcze prowadzące działalność na terenie miasta,
  – działalność Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie na 2021 rok;
  b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołów na lata 2021-2032;
  c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Przelotowej;
  d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie w rejonie Placu Salwatorianów;
  e) nabycia na rzecz Gminy Mikołów własności nieruchomości;
  f) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
  g) określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
  h) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Goj;
  i) apel do mieszkańców Mikołowa.
 7. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
 8. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
 11. Wolne głosy.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Uchwała nr XLII/386/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLII/387/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2032
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLII/388/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Przelotowej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLII/389/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie w rejonie Placu Salwatorianów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLII/390/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów własności nieruchomości
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLII/391/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLII/392/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLII/393/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Goj
  Zobacz w BIP
 • Oświadczenie nr 1/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego
  Zobacz w BIP
 • Apel nr 8/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 maja 2021 r. do Mieszkańców Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Radny Jarosław Sworzeń - interpelacja w sprawie możliwości wprowadzenia obniżonej stawki najmu powierzchni Rynku i innych powierzchni, gdzie wynajmującym jest Gmina Mikołów, które przeznaczone są na prowadzenie ogródków gastronomicznych w sezonie letnim 2021
  Zobacz w BIP
 • Radna Ewelina Kukla - interpelacja w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na łączniku pomiędzy ulicami Nowy świat i Żwirki i Wigury
  Zobacz w BIP
Logotypy UE