X Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 18 czerwca 2019r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy;
a) przedstawienie raportu o stanie gminy,
b) debata nad raportem gminy,
c) podjęcie uchwały w spr. udzielenia Burmistrzowi miasta Mikołowa wotum zaufania – druk a).
5. Wykonanie budżetu za 2018 rok:
a) przedstawienie:
– sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa wraz z informacją o stanie mienia
Gminy Mikołów oraz rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów za 2018 rok,
– opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2018 rok,
– rozpatrzenie sprawozdań z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa wraz z informacją
o stanie mienia Gminy Mikołów oraz rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów za
2018 rok,
– odczytanie opinii komisji stałych rady,
– odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej;
b) podjęcie uchwał w sprawie:
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta
Mikołowa za 2018 rok – druk b),
– udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za
2018 rok – druk c).
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
– korekty zapisu pkt 2.2 załącznika nr 1 uchwały Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia
21.05.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok – druk d),
– zmian w budżecie na 2019 rok – druk e),
– zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030 – druk f),
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (100.000,00 dla Stowarzyszenia na
rzecz Osób z Niepełnosprawnością) – druk g),
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (30.000,00- wypoczynek letni dla
dzieci z niepełnosprawnością) – druk h),
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (30.000,00- projekt przebudowy
ul. Pszczyńskiej) – druk i),
– dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
(Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Ap. Piotra i Pawła – 4.000,00) – druk j),
– wyrażenia zgody na wniesienie dodatkowego aportu rzeczowego do Zakładu Inżynierii Miejskiej
Spółka z o.o. w Mikołowie – druk k),
– upoważnienia Burmistrza Mikołowa do określania wysokości cen i opłat za usługi świadczone
przez ZUK za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz opłat za usługi
komunalne o charakterze użyteczności publicznej w części dot. cmentarzy komunalnych – druk l),
– zmiany uchwały nr III/34/2018 RM Mikołowa z dnia 18.12.2018 r. ws. określenia wzorów
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji
o terminach i miejscu składowania deklaracji oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji
elektronicznej – druk m),
– nabycia na rzecz Gminy Mikołów prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz
ustanowienia służebności gruntowej i służebności przesyłu (dz. 446/28 i 522/28) – druk n),
– ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. – druk o),
– wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – druk p),
– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic
Równoległej i Gliwickiej – druk r),
– powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników – druk s),
– zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników –
druk t),
– skargi na Burmistrza Mikołowa (MR) – druk u).
7. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
8. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
11. Wolne głosy.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
 • Uchwała nr X/90/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mikołowa wotum zaufania
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr X/91/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Mikołowa za rok 2018
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr X/92/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2018 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr X/93/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie korekty pkt 2.2 załącznika Nr 1 Uchwały Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr X/94/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr X/95/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2030
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr X/96/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr X/97/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr X/98/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2019
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr X/99/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr X/100/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dodatkowego aportu rzeczowego do Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr X/101/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Mikołowa do określenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, w części dotyczącej cmentarzy komunalnych
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr X/102/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składowania deklaracji oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr X/103/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz ustanowienia służebności gruntowej i służebności przesyłu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr X/104/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr X/105/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Równoległej i Gliwickiej w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr X/106/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr X/107/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr X/108/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr X/109/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie przekazania do Burmistrza Mikołowa petycji mieszkańców ulic Lipowej, Klonowej i Jaworowej
  Zobacz w BIP
Logotypy UE