XXIX Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 25 kwietnia 2017 r.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji –

1. Stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Temat sesji: Śląski Ogród Botaniczny
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 1;
– zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 2;
– emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – druk nr 3;
– Statutu Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie – druk nr 4;
– podjęcia przez Rząd działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce – druk nr 5;
– wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących kierowania osób do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie – druk nr 6;
– aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów – druk nr 7;
– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Sosnowej – druk nr 8;
– przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Ks. Górka 46 – druk nr 9;
– przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Gołębiej 4 – druk nr 10;
– zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów (ul. św. Wojciecha – SP nr 5) – druk nr 11;
– przyjęcia dokumentu „Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2017 – 2025″ w ramach projektu partnerskiego “J-ednolta S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” – druk nr 12.
9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski.

Dokumenty z sesji

Protokoły
  • Protokół nr XXIX/29/2016 z dnia 25 kwietnia 2017 roku
    Zobacz w BIP
Logotypy UE