WERSJA KONTRASTOWA
EN PL Polityka cookies

Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 21 marca 2017 r. na godz. 1700 XXVII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.
                   

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji – 

1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  

2. Wybór sekretarzy.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu.

5. Interpelacje Radnych.

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

7. Oświata.     

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie na 2017 rok – druk nr 1;

- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 – druk nr 2;

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – druk nr 3;

- opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – druk nr 4;

- ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji Budżetu Gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla  niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mikołów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – druk nr 5;

- zmieniająca uchwałę nr XXI/501/2016 z dnia 30.08.2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi – druk nr 6;

- zmieniająca uchwałę nr XXIV/549/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22.11.2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi prawnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi – druk nr 7;

- określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów – druk nr 8;

- określenia kryteriów oraz przyznania określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów – druk nr 9;  

- nadania imienia Szkole Podstawowej nr 11 w Mikołowie – druk nr 10;

- zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie – druk nr 11;

- zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania – druk nr 12;

- wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dot. kierowania osób do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie – druk nr 13;

 - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2017 roku – druk nr 14;

 

 

 

- zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów – druk nr 15;

- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Długiej – druk nr 16;

- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Miłkowie przy ul. Jodłowej – druk nr 17;

-  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Okrzei – druk nr 18;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Sosnowej – druk nr 19;

- przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic: 15 Grudnia, 22 Lipca, os. XXX lecia PRL, M. Buczka, J. Wieczorka, J. Kawalca, J. Rajcy, J. Bluszcza, O. Lande – druk nr 20;

- uchylenia części uchwały nr XX/473/2016 RM Mikołowa z dn. 28.06.2016 r. w sprawie przyjęcia „Podstrategii kształtowania przestrzeni publicznej na lata 2016-2025 wraz z Planem Operacyjnym” w ramach projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu Mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” – druk nr 21;

- niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2018 – druk nr 22;

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – druk nr 23.

 9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.     

10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

11. Wolne głosy i wnioski.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Michał Rupik 


powrót do strony głównej | powrót do poprzedniej strony

Urząd Miasta
Rynek 16, 43-190 Mikołów

tel.: 32 324 85 00
faks: 32 324 84 00

um@mikolow.eu

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 7:30-17:00
Wtorek-Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-14:00

Administrator strony
promocja@mikolow.eu

Rzecznik Prasowy
Tomasz Rogula
tel.: 534 286 608
rzecznik@mikolow.eu

Mapa strony - Nota prawna - Wszelkie prawa zastrzeżone Mikołów 2017